0 € do 1,000,000 €

Other Features
Podrobné hľadanie

0 € do 1,000,000 €

Other Features
Your search results

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok Review, s.r.o.

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií spoločnosti . Reklamačný poriadok je platný a nadobúda platnosť dňa 20.02.2019. Reklamačný poriadok je možné pozmeniť spoločnosťou Review s.r.o.
Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba/tovar zriadená: Nám. Kossútha 3087, Tržnica 131, Komárno vybavuje: Peter Benčič, konateľ spoločnosti, tel. č. 0911 222 957. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru/služby (faktúru, pokladničný blok, sprostredkovateľskú zmluvu…).
Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba,ktorej realitná kancelária Review, s.r.o. poskytuje realitné služby/sprostredkuje realitnú činnosť. Ak klient(napr.: kupujúci alebo predávajúci/nájomca alebo prenajímateľ) usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou Review, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo ako klient má k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej realitnej kancelárie Review, s.r.o,
Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len ako „Služby”).
– Review, s.r.o, poskytuje na produkt záruku v zmysle Občianskeho zákonníka.

– Právo zodpovednosti za vady poskytovanej služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u poverenej osoby danej kancelárie uplatniť bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dna doručenia faktúry klientovi, resp. odo dna, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle tohto odseku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

– Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti ihneď (v prípade opodstatnenosti).

– Review, s.r.o, spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou . Reklamáciu môže realitná kancelária Review, s.r.o,

uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

– Pokiaľ Review, s.r.o, uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady také úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni. Náhradou sa rozumie napríklad zľava na poskytované realitné služby.

– Po vybavení reklamácie sa klientovi zašle stanovisko – poprípade sa o výsledku reklamácie dozvie priamo v priestoroch, kde sa vykonáva realitná činnosť.

– Pokiaľ Review, s.r.o, uzná reklamáciu za neoprávnenú/neopodstatnenú, informuje o tom klienta voči ktorému sa daná reklamácia rieši.

– Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

-Na základe zistení učinených v rámci reklamácie vyvodí spoločnosť Review, s.r.o, také pokyny, aby sa do budúcna predišlo vzniku podobných problémov.

-Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie patriace do skupiny Review, s.r.o, ktoré svoju činnosť vykonávajú na území Slovenskej republiky.

-Každá Kancelária Review, s.r.o je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie.

-Ustanovenia v tomto reklamačnom poriadku sa vzťahujú aj na všetkých maklérov spoločnosti Review, s.r.o

Alternatívne riešenie sporov:

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Zoznam poverených osôb nájdete na stránke SOI.

Vyššie uvedený reklamačný poriadok je platný pre realitné kancelárie Review, s.r.o

Compare